Mwy am CYD

Cyd yw'r ganolfan ragoriaeth newydd lle gall cymunedau caffael a masnachol ddysgu a chefnogi ei gilydd.

Mae’n cael ei ddatblygu i gefnogi gweithwyr proffesiynol masnachol a chaffael i’w roi ar waith Polisïau Caffael Cymru yn eu gwaith o ddydd i ddydd.

Dyfrnod cefndir

Cefndir

Yn 2021, amlygodd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol a phanel o arbenigwyr sy’n cefnogi’r Economi Sylfaenol yng Nghymru yr angen i edrych ar y posibilrwydd o greu ganolfan ragoriaeth i Gymru.

Cyfnod Darganfod

Arweiniodd hyn at gam ‘Darganfod’ (cyfnod o fesur sgôp), wnaeth ddarganfod:

  • Roedd galw am ganolfan ragoriaeth dan arweiniad y gymuned, wedi’i chefnogi'n ganolog, gydag elfennau ar-lein a wyneb-yn-wyneb;
  • Mae angen i ganolfan ragoriaeth fod yn hygyrch i bawb a hawdd i ychwanegu ati yn hytrach na bod yn drwm ar adnoddau;
  • Dylid dechrau'n fach wrth ddatblygu canolfan ragoriaeth, gyda chyn lleied â phosibl o gynnyrch ; a
  • Er mwyn gwneud hyn yn iawn, mae angen i'r ganolfan ragoriaeth fod yn wahanol i wasanaethau eraill megis y cyn Wasanaeth Caffael Cenedlaethol (NPS).

Cam Alffa

Y cam nesaf yn dilyn y cam Darganfod oedd peilota’r cysyniad mewn prosiect ‘Alffa’. Y prif ffocws ar gyfer cam Alffa oedd archwilio’r angen am ganolfan ragoriaeth yng nghyd-destun y maes polisi sero net a datgarboneiddio. Mae’r cam Alffa hefyd yn edrych ar y cyd-destun ehangach yn y maes caffael, megis y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru) a’r Bil Caffael.

Nod y prosiect Alffa yw:

Rhannu arfer gorau

Dylunio, adeiladu a phrofi gwasanaeth ar gyfer rhannu arfer gorau wrth fabwysiadu polisïau caffael. Gwasanaeth posibl fyddai’r gallu i brynwyr ddeall pa bolisïau y dylent eu cymhwyso i bob contract a rhannu arfer da o gwmpas hyn.

Datblygu mewnwelediad

Datblygu canllawiau, teclynnau ac astudiaethau achos sy'n rhannu gwybodaeth ar sut i roi polisi ar waith, gyda sesiynau briffio ar faterion allweddol.

Cefnogi hyfforddiant

Datblygu catalog hyfforddiant hygyrch (ffurfiol ac anffurfiol), er mwyn ei gwneud hi’n haws i bobl ddod o hyd i raglenni datblygu gallu yng Nghymru.