Gwefan newydd Cyd yn cael ei dangos ar liniadur ar fwrdd wrth ymyl paned a phâr o glustffonau.

Diweddariad ar daith Cyd

Mae James Taylor, y Rheolwr Cyflawni tu ôl i Cyd, yn crynhoi ble rydym ni, ac yn bwysicaf oll i ble rydym yn mynd wrth i ni barhau i weithio i ddarparu canolfan ragoriaeth caffael i Gymru.

 

Diffinio'r daith gaffael

Mae ein hymdrechion gwefan diweddar wedi canolbwyntio ar ddatblygu ‘y daith gaffael’, a dros yr haf lansiwyd y wefan beta. Fe wnaethom hefyd lansio cyngor a chanllawiau ar gyfer caffaeliadau yr amcangyfrifir eu bod yn llai na £25k (rydym yn galw hwn yn ‘lwybr un’).

Ein cynllun wedyn oedd symud i gaffaeliadau yr amcangyfrifwyd eu bod dros £25k ond yn llai na throthwy GPA WTO (‘llwybr dau’), ac yna’n olaf at gaffaeliadau yr amcangyfrifir eu bod yn hafal i neu’n uwch na GPA y WTO (‘llwybr tri’). Fodd bynnag, yn dilyn adborth gan y gymuned, rydym wedi rhoi ystyriaeth bellach i'r trothwyon, gyda gwerthoedd yn amrywio ar draws y sector cyhoeddus, a gyda hyn o flaen ein meddwl rydym wedi dechrau adolygu’r cynnwys drafft a baratowyd yn flaenorol ar gyfer ‘llwybr dau’ ac yn awr yn bwriadu symud i ffwrdd o drefnu cynnwys o dan lwybrau.

Yn hytrach, rydym yn mynd i brofi strwythur mwy gwastad, lle mae lefelau amrywiol o gyngor yn cael eu cyfuno, gan ddefnyddio opsiynau llywio a hidlo i ganiatau i ddef-nyddwyr gael mynediad at yr hyn sydd ei angen arnynt yn unig ar bob cam o’r daith gaf-fael, yn dibynnu ar y gwerth cyffredinol/risg/anhawster caffael.

Rydyn ni wedi bod yn siarad mwy am hyn yn ein sesiynau ‘Dangos a Dweud’, ac rydyn ni’n bwriadu rhannu prototeip ffrâm weiren yn ‘Procurex Cymru’ ym mis Tachwedd. Bydd y cysyniadau hefyd yn cael eu profi gyda'r gymuned.

Rydym hefyd yn sylweddoli bod angen cymorth gwell a mwy greddfol ar y gymuned i ly-wio’r newidiadau sylweddol sydd ar y gorwel (e.e. Diwygio Caffael, a Deddf Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael) – byddwn felly’n edrych i ymateb i’r anghenion hyn fel blaeno-riaeth hefyd.

 

Y tu hwnt i'r daith

Gan symud ymlaen o'r daith gaffael, mae gwasanaethau Cyd ychwanegol hefyd yn dat-blygu yn y cefndir ac yn cael eu hailadrodd. Mae cynlluniau dros y misoedd nesaf yn cynnwys:

 

Opsiynau ar gyfer model llywodraethu a gweithredu yn y dyfodol

  • Parhau i ddatblygu'r model llywodraethu a gweithredu er mwyn sicrhau bod newidiadau i wasanaethau Cyd yn cael eu gwneud mewn ffordd sy'n cael ei harwain a'i rheoli gan y gymuned - lle mae'r effaith wedi'i deall yn llawn, a bod safonau ansawdd yn cael eu cynnal ac yn ddelfrydol yn rhagori arnynt.

 

Mesur canlyniadau perfformiad a gweithredu arnynt

  • Byddwn yn parhau i ddefnyddio adborth a dadansoddeg dechnegol i'n helpu ymhellach i ddeall sut mae defnyddwyr yn ymgysylltu â gwasanaethau Cyd, ac i ba raddau y cyflawnir nodau a osodwyd gan y gymuned.
  • Byddwn yn parhau i ddiffinio a chytuno ar fesurau llwyddiant ar gyfer gwasanae-thau, a deall sut y gellir mesur perfformiad gwasanaethau y tu allan i'r wefan (e.e., defnydd o arolygon, cyfleoedd cyfathrebu ac ymgysylltu, ac adborth grŵp prawf).
  • Bydd mesurau'n cael eu cymhwyso'n gyson, a thrwy adborth yn cael eu defnyddio i osod disgwyliadau ymhlith defnyddwyr a'r gymuned ehangach.

 

Dysgu a Gallu

  • Byddwn yn parhau i adeiladu a datblygu man cyfleus lle gall pobl:
  • Dod o hyd i adnoddau dysgu a datblygu.
  • Dod o hyd i adnoddau (astudiaethau achos, pecynnau cymorth ac ati) sy'n gy-sylltiedig â chamau penodol yn y daith gaffael – ar gyfer cyd-destun a pherth-nasedd.

 

Integreiddio mentrau a gwasanaethau digidol eraill gyda Cyd

  • Byddwn yn gweithio gyda thîm diwygio caffael Llywodraeth Cymru i ddarparu cynnwys gwerthfawr a mewnwelediad i gymuned Cyd ar y newidiadau sydd ar y gweill.
  • Byddwn yn parhau i gefnogi ymgysylltu, hyrwyddo a manteisio ar wasanaethau a ddatblygwyd yn y Cynllun Gweithredu Digidol Caffael.
  • Mae hyn yn cynnwys cyfeirio staff at swyddogaethau piblinell newydd sydd wedi'u hadeiladu yn GwerthwchiGymru, ac offeryn mapio polisi newydd sy'n cael ei ddatblygu.

 

Ymgysylltu â defnyddwyr, ymchwilio a phrofi

Mae Cyd yn dal i fod mewn alffa, ac oherwydd nid yw'n berffaith, ac nid yw'n gwneud popeth yr ydym ei eisiau neu angen iddo ei wneud. Dim ond drwy gydweithio a thrwy wel-la’r gwasanaeth yn barhaus un tamaid ar y tro y byddwn yn gallu creu’r gwasanaeth y mae pawb ei eisiau a’i angen.

 

Os oes gennych unrhyw awgrymiadau ar gyfer gwasanaethau Cyd yn y dyfodol neu un-rhyw adborth ar y gwasanaethau presennol, rhowch wybod i ni ar helo@perago.cymru.

 

Diolch!

Dros yr haf aeth gwefan Cyd i mewn i beta – darllenwch fwy am y newidiadau yn ein blog cynharach: Mae safle newydd Cyd yn fyw | Dywedwch wrthym beth yw eich barn https://cyd.cymru/the-new-cyd-site-is-live-tell-us-what-you-think/.