Chwilio

Gwerthuso cydymffurfiaeth cynigydd â seiliau gwahardd a dewis cyflenwyr addas ar gyfer y contract.

Cofiwch addasu gweithgareddau i'ch cyd-destun lleol, a chymryd ymagweddau sy'n gymesur â gwerth, risg, cymhlethdod a phroffil eich gofynion bob amser. 

 

 

 1. 1 Telerau ac Amodau.

  Dylai fod gan bob sefydliad ei Delerau ac Amodau (T&Cs) penodol ei hun, wedi’u teilwra i’w hanghenion a natur pob caffaeliad. Mae timau cyfreithiol a chaffael yn chwarae rhan allweddol wrth benderfynu ar y T&Cs priodol. Mae cytundebau fframwaith a'u contractau yn ôl y gofyn, a chontractau sector cyhoeddus enghreifftiol, yn darparu T&Cau wedi'u diffinio ymlaen llaw y gellir eu cyflunio'n rhannol i weddu i anghenion lleol.

 2. 2 Prosesau dyfynbris a thendro effeithiol.

  Gan ddefnyddio llwyfannau fel Dyfynbris Cyflym GwerthwchiGymru, yn enwedig y Nodwedd Dyfynbris Cyflym, argymhellir ar gyfer sicrhau cynigion dyfynbris. Mae'n bwysig rhoi eglurhad cyfartal i bob cynigydd er mwyn sicrhau tegwch a thryloywder.

 3. 3 Ymatebion dyfynbris a thendr llywodraethol.

  Dylid rheoli pob caffaeliad yn unol â pholisïau llywodraethu eich sefydliad. Mae hyn yn cynnwys defnyddio templedi penodol ar gyfer gwerthuso a chofnodi ymatebion yn ffurfiol.

 4. 4 Cyfathrebu dyfarnu contract.

  Rhaid rhoi gwybod am ddyfarnu contractau yn ysgrifenedig, i'r cynigwyr llwyddiannus ac aflwyddiannus. Mae'r broses hon yn cynnwys rhoi adborth i gynigwyr sy'n gofyn amdano. Cofiwch, ar gyfer caffaeliadau uwchlaw'r trothwy, bod prosesau fel cyfathrebu dyfarniadau yn cael eu llywodraethu gan y rheoliadau.

 5. 5 Pontio i ddyfarnu contract

  Ar ôl hysbysu'r holl bartïon perthnasol o ganlyniad y caffael, eich bwriad i ddyfarnu a symud y tu hwnt i'r cyfnod 'stops' lle bo angen, bydd contract ffurfiol yn cael ei ymrwymo. Mae'r cam hwn yn cynnwys sicrhau bod yr holl ddogfennau ac adborth angenrheidiol wedi'u darparu, a pharatoi ar gyfer cychwyn contract.

5 peth ydych chi angen eu gwybod

5 Pethau i'w gwybod dyfrnod cefndir

Dechrau arni

Prif bethau i’w hystyried

Bydd y cam hwn o’r daith gaffael fel arfer yn cynnwys:

 • Datblygu a chwblhau eich pecyn caffael; 
 • Hysbysebu'r cyfle; 
 • Ymgysylltu â chyflenwyr; 
 • Cymhwyso gwaharddiadau a meini prawf dethol; 
 • Gwerthuso tendrau; 
 • Dyfarnu, llofnodi a chyhoeddi contractau; a 
 • Rhoi gwybod i gynigwyr am ganlyniad y caffael. 
Dyfrnod cefndir tân cyflym

CIPS

Cylch Caffael a Chyflenwi CIPS

Mae adroddiadau 'Cylch Caffael a Chyflenwi' a ddatblygwyd gan y Sefydliad Siartredig Caffael a Chyflenwi (CIPS) yn cynnwys 13 cam i'ch arwain drwy'r broses gaffael ar gyfer nwyddau a gwasanaethau. 

Byddwch eisoes wedi cwblhau gweithgareddau sy’n gyson â chamau 1 i 6 yn ystod camau ‘Cynllunio’ a ‘Diffinio’ y daith gaffael. 

Mae'r camau canlynol o'r 'Cylch Caffael a Chyflenwi' CIPS ymwneud agosaf â cham ‘Caffael’ y daith gaffael: 

 1. Cyhoeddi Dogfennau Tendr;
 2. Gwerthuso a Dilysu Cynnig a Thendr; a
 3. Dyfarnu a Gweithredu Contract.
Dyfrnod cefndir tân cyflym

Sero Net

​Bydd ansawdd eich ymchwil, gwaith ymgysylltu, ymdrechion dadansoddi, a pharatoadau yn ystod camau ‘Cynllun’ a ‘Diffinio’, yn talu ar ei ganfed pan ddaw’n fater o gaffael.

 • Disgwylir y bydd paratoi pecynnau dogfen clir sy’n canolbwyntio ar fynd i’r afael â CO2e mewn cadwyni cyflenwi yn arwain at ymatebion o ansawdd uchel gan gyflenwyr sy’n deall ac yn cyd-fynd â’r Nodau Llesiant. Dylai'r ymatebion nodi'n glir sut y gall cyflenwyr gyfrannu at yr amcanion hyn. Mae paratoi o'r fath yn helpu'r tîm tendro i werthuso cynigion yn effeithiol, gan nodi'r rhai sy'n bodloni'r gofynion ar gyfer lleihau CO2e mewn cadwyni cyflenwi. Mae’r dull hwn yn gosod y llwyfan ar gyfer gweithredu contract yn llwyddiannus, gan ganolbwyntio ar sero net ac effeithiau ehangach ar les.
 • Wrth ddyfarnu contractau mae darparu adborth adeiladol i gynigwyr aflwyddiannus yn hollbwysig. Mae'r rheoliadau'n nodi'n benodol yr hyn y dylid ei gynnwys mewn llythyrau 'bwriad i ddyfarnu'. Mae adborth o'r fath yn gwella ansawdd nwyddau a gwasanaethau yn y sector cyhoeddus yng Nghymru… a gallai gwell ansawdd o nwyddau a gwasanaethau gwmpasu ffyrdd arloesol o leihau allyriadau CO2e; cefnogi'r economi gylchol drwy wneud y defnydd gorau o adnoddau a lleihau gwastraff; a meithrin economïau lleol cadarn, gan bwysleisio cyflogaeth dda a meithrin cyfoeth cymunedol. Mae’r dull hwn yn rhan annatod o’r economi sylfaenol.

Dyfrnod cefndir adran Net Sero

Adnoddau

Rydym wedi dod ag amrywiaeth o adnoddau ynghyd i’ch cefnogi ar bob cam o’ch taith caffael.

Ewch i'r dolenni isod i weld yr adnoddau sy'n berthnasol i'r cam hwn.

Nesaf - Rheoli