Adnoddau

Datblygu prentisiaeth caffael a chyflenwi masnachol newydd cymru – Rydyn ni eisiau eich help!

Mae dyfodol caffael yn ddisglair, a bydd gweithlu medrus a chymwys yn ysgogydd allweddol. Er mwyn mynd i'r afael â hyn, mae Grŵp Llywio Caffael Masnachol ymroddedig wedi bod yn gweithio'n ddiflino ers dros 12 mis i ddatblygu fframwaith prentisiaeth newydd sbon yng Nghymru ar lefel 3 a lefel 4.

Nod y fenter gyffrous hon yw:

    • • Pontio’r bwlch gallu: Denu newydd-ddyfodiaid gyda'r wybodaeth hanfodol a'r sgiliau ymarferol sydd eu hangen i ragori mewn caffael ar draws sectorau yng Nghymru.
    • • Datblygu sgiliau’r gweithlu:  Darparu llwybr i ddenu gweithwyr proffesiynol newydd a datblygu eu set sgiliau ac aros ar y blaen. Mae hyn trwy ddau gymhwyster rhagorol gan y Sefydliad Siartredig Caffael a Chyflenwi a chymhwyster newydd gan Open Awards sydd wedi'u cynllunio i'w defnyddio yng Nghymru.
    • • Hybu cyflogadwyedd:  Cynnig rhaglen ddysgu strwythuredig sy'n gwneud ymgeiswyr yn hynod ddymunol ym marchnad swyddi gystadleuol heddiw.

Ymdrech gydweithredol

Mae'r cymhwyster newydd wedi'i saernïo'n ofalus gyda chefnogaeth traws-sector, gan sicrhau ei berthnasedd a'i effeithiolrwydd ar draws diwydiannau. Mae'r dull cydweithredol hwn yn gwarantu bod y fframwaith yn arfogi prentisiaid â'r cymwyseddau a'r ddealltwriaeth sy'n ofynnol gan dirwedd gaffael ddeinamig heddiw.

Llunio'r dyfodol

Cyn cwblhau'r llwybr fframwaith, rydyn ni angen eich mewnbwn!

Rydyn ni wrthi'n ceisio adborth gan weithwyr caffael proffesiynol. Bydd eich mewnwelediad yn hanfodol er mwyn sicrhau bod y brentisiaeth:

  • • Yn mynd i'r afael â'r sgiliau a'r wybodaeth fwyaf hanfodol sydd eu hangen i lwyddo.
  • • Yn taro'r cydbwysedd perffaith rhwng dysgu yn yr ystafell ddosbarth a phrofiad ymarferol yn y gwaith.
  • • Yn darparu ar gyfer anghenion penodol cyflogwyr sy'n gobeithio denu talent newydd.

Cyfleoedd cyffrous:

Mae’r fframwaith prentisiaeth hwn yn cyflwyno sefyllfa lle mae pawb ar eu hennill. Bydd newydd-ddyfodiaid yn cael llwybr strwythuredig i yrfa werth chweil, tra gall cyflogwyr dyfu cronfa o weithwyr proffesiynol medrus a llawn cymhelliant.

Mae rhagor o wybodaeth am y fframwaith a'r holiadur adborth ar gael yma. yma. .

Edrychwn ymlaen at glywed eich barn a gobeithio bod y fframwaith yn garreg filltir allweddol wrth dyfu’r genhedlaeth nesaf o weithwyr proffesiynol caffael i Gymru!